GDPR

Zpracování osobních údajů

Na této stránce získáte podrobné informace o tom, jakým způsobem společnost MSV SYSTEMS CZ s.r.o. coby správce osobních údajů zpracovává osobní údaje, jakých subjektů a za jakým účelem. Zároveň tato strana informuje subjekty údajů o jejich právech a nabízí kontaktní údaje pro případné dotazy stran nakládání s osobními údaji.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží k zajištění obchodního styku a plnění našich dodavatelských závazků, k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu, případně pro účely zaměstnávání či náboru pracovníků. Pro jednotlivé případy uvedené výše máme připravené individuální informační listy či souhlasy se zpracováním osobních údajů, které odpovídají dané situaci.

V případě, že jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, zpracováváme o vás následující údaje (po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku):

  • Jméno a příjmení (bylo-li vyplněno).
  • E-mailovou adresu.
  • Telefonní číslo (bylo-li vyplněno).
  • Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě.

Jiné údaje nejsou prostřednictvím našich webových stránek uchovávány. 

Kde osobní údaje uchováváme

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie, případně v sídle naši společnosti. Sdílíme-li osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli), pak jedině na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.

Kdo vůči nám vystupuje jako zpracovatel

Zpracovateli osobních údajů jsou ve vztahu k naší společnosti coby správci následující instituce:

  • Poskytovatel hostingových služeb.
  • Externí dodavatelé marketingových služeb a správy / vývoje našich webových stránek.
  • Účetní kancelář.
  • Advokátní kancelář.
  • Poskytovatelé analytického software pro anonymizovanou analýzu webu.

Se všemi těmito zpracovateli máme uzavřené smlouvy upravující jejich povinnosti coby zpracovatelů námi poskytovaných osobních údajů.

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) máte vůči naší společnosti coby správci osobních údajů jasně definovaná práva. Mezi ně patří:

Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.

Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.

Máte právo na to, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).

Máte právo, abychom na vaši žádost zúžili zpracování vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).

Máte právo požadovat, abychom aktualizovali či opravili chybné osobní údaje, které o vás zpracováváme.

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje.

Máte právo na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty).

Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro vás má právní či obdobné účinky.

Kontakt

Máte-li jakýkoli dotaz, pochybnost či námitku k osobním údajům, které o vás zpracováváme, nebo o způsobech zpracování, neváhejte kontaktovat našeho odpovědného zástupce Jana Krejčíka:
jkrejcik@msv-systems.cz